YouTube视频标题分析

查找并分析YouTube热门视频标题,获得YouTube的搜索推荐

标题得分

31

Đoàn xe đưa tiễn Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre an táng

标题长度

较差,标题太长了,可能导致标题显示不完整

使用关键词

表现很棒,标题使用高搜索量的关键词有利于被搜索推荐

标题情感鲜明

一般,标题中应该明确表明态度

将标题分隔成2至3个部分,并用 - 或 | 分隔

一般,使用分隔符合有助于视频推荐

标题建议

  • 关键字尽量放在标题左侧
  • 标题应该与视频内容完全相关
  • 标题中加入时间或数字,如2020年最受欢迎的YouTube歌曲
  • 如果是系列视频,标注“第几集”或“第几章”等
  • 标题末尾增加频道名称